Avis legal

L’ús i l’accés als continguts que allotja aquesta Pàgina Web implica el coneixement i l’acceptació incondicional de les presents condicions que tenen com a objectiu informar els usuaris dels drets, usos, prohibicions, responsabilitats, i altres circumstàncies, que regeixen a l’hora de navegar per aquesta pàgina web www.centrecaliu.org, titularitat de Parròquia Sant Joan d’Horta – Caliu.

La pàgina web www.centrecaliu.org conté continguts subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial. La utilització abusiva d’aquells fora dels límits establerts en aquestes clàusules pot causar responsabilitats.

Objecte

Aquestes condicions regulen l’accés, navegació i ús de www.centrecaliu.org, així com aquelles responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts -textos, gràfics, dibuixos, dissenys, fotografies, programari, codis, vídeos, música, bases de dades , imatges, informacions així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Les condicions que regeixen els diferents serveis disponibles a www.centrecaliu.org es troben subjectes a la següent normativa, en la part que li sigui aplicable: Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i Comerç Electrònic i normativa de desenvolupament; Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679 i normativa espanyola aplicable en matèria de protecció de dades, així com tota aquella normativa que sigui aplicable anàloga.

Titularitat

En compliment amb l’article 10 de la Llei 34/2002 de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic -LSSICE-, la PARRÒQUIA SANT JOAN D’HORTA. amb CIF R0800324F, i domicili social al carrer Rectoria, 1. 08031 de Barcelona, és la titular del domini centrecaliu.org, facilitant-li la següent adreça postal de contacte:

Correu postal: Parròquia Sant Joan d’Horta, C/ Rectoria, 1. 08031 de Barcelona
Correu electrònic: info@centrecaliu.org
Telèfon: 93 427 69 96

Al llarg de la navegació podran disposar o visualitzar altres mitjans de contacte, especialment adreces de correu electrònic i enllaços a formularis, als quals ens podrà adreçar el corresponent suggeriment, aclariment o qualsevol altra circumstància.

Així mateix, us informem que la PARRÒQUIA SANT JOAN D’HORTA és titular o disposa de la corresponent llicència d’ús sobre els diferents continguts -textos, fotografies, dibuixos, dissenys, programari, codi font i informacions incorporades a aquest efecte- exposats al llarg del Portal Web.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Així mateix, la Parròquia Sant Joan d’Horta té la llicència d’ús corresponent sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la Pàgina Web, així com dels continguts disponibles a través d’aquesta. En cap cas, s’entendrà que el fet de permetre als usuaris l’accés a la pàgina web implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió, total ni parcial, dels drets esmentats, per part de la Parròquia Sant Joan d’Horta

Està expressament prohibit:

Suprimir, eludir o manipular qualsevol informació d’identificació dels drets del titular del lloc web o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació i/o identificació que s’incorpori als continguts.

Modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web per propòsits públics o comercials si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de la PARRÒQUIA SANT JOAN D’HORTA o, si escau, del titular dels drets que correspongui.

El domini centrecaliu.org, titularitat de la Parròquia Sant Joan d’Horta, no podrà ser utilitzats, en connexió amb altres continguts, productes o serveis que no en siguin titularitat, quan per aquesta actuació puguin causar confusió entre els/les usuaris/es finals o el descrèdit d’aquell/aquella. La parròquia Sant Joan d’Horta es reserva el dret d’utilització del domini o denominació a l’àmbit en què opera i realitza les seves activitats, així com àmbits afins. De la mateixa manera, es reserva el dret a impedir la utilització dels dominis que se’n derivin que per la seva semblança puguin induir a error o confusió sobre els signes, denominacions o origen empresarial dels serveis.

Accés a continguts fora de la pàgina web

Podrà accedir a continguts subministrats per tercers/es, és a dir, reproduïts en Pàgines Web, no podent efectuar operacions i/o actuacions diferents a les normes que els/les tercers/es hagin establert en els seus continguts.

Accés a xarxes socials

A través de la nostra pàgina web, pot tenir accés a diferents xarxes socials i interactuar-hi, si bé ha de tenir en compte que la PARRÒQUIA SANT JOAN D’HORTA no es responsabilitza de l’ús de les mateixes per part dels/de les usuaris/àries, sent les condicions aplicables les que així disposin cadascuna de les xarxes socials.

Pel que fa al contingut que la PARRÒQUIA SANT JOAN D’HORTA – CALIU publica a través de les seves xarxes socials aquest serà propietat de la Parròquia Sant Joan d’Horta o aquesta tindrà la corresponent llicència, aplicant-se les mateixes normes de propietat intel·lectual i industrial establertes a la present.

Fonts externes i perfils socials

La Parròquia Sant Joan d’Horta disposa d’accés a Xarxes Socials, com Facebook, Twitter, Instagram,  i s’exonera la Parròquia Sant Joan d’Horta de la vulneració de les condicions generals i particulars disposades en aquestes Xarxes Socials. La Parròquia Sant Joan d’Horta comparteix amb els/les usuaris/es interessats/des aquestes xarxes, prevenint als/les mateixos/es de la confidencialitat i reserves que de la seva informació deguessin efectuar.

Clàusules addicionals

La Parròquia Sant Joan d’Horta no es fa responsable del mal ús que pugueu realitzar de la Pàgina Web, així com de la continuïtat dels continguts de la Pàgina Web, entre altres actuacions.

Es prohibeix, expressament, la inserció, enllaç o menció de qualsevol publicitat, directament o indirectament.

La Parròquia Sant Joan d’Horta exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la utilització dels serveis que disposa, per part dels/de les usuaris/àries.

L’usuari o usuària respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que La Parròquia Sant Joan d’Horta pugui patir com a conseqüència de l’incompliment per la utilització indeguda dels continguts així com les derivades de la legislació, normes internacionals i accions empreses a la jurisdicció nacional i/o internacional.

Protecció de dades personals

La Parròquia Sant Joan d’Horta garanteix la seva plena adequació en matèria de privadesa al Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679 i normativa espanyola LO 3/2018, així com qualsevol altra aplicable..

Per a l’exercici de drets així com ampliació de la nostra política de privadesa hem creat l’apartat Privadesa on s’inclou informació detallada sobre això. Utilitzem cookies de connexió de les persones usuàries de la nostra pàgina web amb la finalitat de fer-los àgil la navegació, emmagatzemant de la mateixa manera cookies de tercers i pròpies, per la qual cosa de conformitat amb Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic us informem detalladament a través de la nostra “Política de Cookies” de les galetes que demanem, les seves finalitats, temporalitat, titularitat i forma de desistiment

Durada i modificació

Aquestes condicions tenen la vigència que dura la seva exposició. D’aquesta manera La Parròquia Sant Joan d’Horta aconsella que, cada cop que els/les usuaris/es accedeixin a la Pàgina Web llegeixin amb deteniment les mateixes.

La Parròquia Sant Joan d’Horta es reserva el dret de modificació unilateral de les condicions en qualsevol moment, totalment o parcialment. La modificació tindrà efectes des de la seva publicació a la Pàgina Web, més concretament, des de la seva inserció al link “Avís Legal”.

Suspensió

La Parròquia Sant Joan d’Horta podrà optar per interrompre, suspendre o acabar unilateralment l’accés als continguts de la Pàgina Web, amb independència del que disposen aquestes condicions. Aquestes situacions no alteraran la vigència de les prohibicions d’ús dels continguts exposats al llarg del present.

Així mateix, el titular del lloc web prendrà les mesures pertinents, en la mesura que li sigui possible, per avisar els usuaris o usuàries d’aquestes circumstàncies -suspensió, interrupció o terme d’accés als continguts.

Nul·litat i ineficàcia

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquestes condicions fossin considerades nul·les o inaplicables, en la seva totalitat o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà la resta de les condicions que conté aquesta Pàgina Web.

El no exercici o execució, per part de La Parròquia Sant Joan d’Horta, de qualsevol dret o disposició contingut en aquestes condicions no constituirà una renúncia, llevat de reconeixement i acord escrit per part seva.

Llei aplicada i jurisdicció

Totes les Condicions inserides a la Pàgina Web es regeixen per la normativa espanyola. Tots els conflictes, controvèrsies o situacions derivades de les presents condicions se sotmetran als jutjats i tribunals de Barcelona, i les parts han de renunciar expressament al seu fur.

Desplaça cap amunt